NEEM DE GEMEENTEWET SERIEUS

04-03-2009
Actueel >>

Regels

Dit pleidooi van Engels vind ik niet vertaald in de voorstellen van de Staatssecretaris en in de reactie van het VNG. Sterker nog, mijn indruk is dat er vooral geprobeerd is recht te doen aan diegenen die moeite hebben met onderdelen van uitvoering. De vraag is in hoeverre het wenselijk is om zaken bij wet op te leggen. Van een consistent niveau is nu geen sprake en zal er ook niet zijn als de voostellen van de Staatssecretaris overgenomen worden. Sterker, de Gemeentewet zal dan nog meer op detailniveau voorschrijven. De algemene trend is toch dat we met z’n allen minder regeltjes willen?

Het dualiseringsbudget

De term Dualisering mag wat mij betreft in de ban gedaan worden. Want, zoals Engels ook poneert, van alles en nog wat wordt de Dualisering toegeschreven. De keus voor gemeenten moet niet zijn welk instrument, zoals VNG stelt, maar in welke omvang zetten we wel elk instrument in.
De VNG wekt de indruk als zou alles wat er bij de griffie gebeurd nieuw zijn. De griffiers zelf zijn een uitbreiding, want de advisering en ondersteuning van raadsleden golden de gemeentesecretaris, maar in de praktijk was daar weinig of geen sprake van. Verder is de hele logistiek en ondersteuning van de vergadering van de raad niet nieuw, maar verschoven naar de griffie. De uitgangspuntennotitie over het werkgeverschap voor de raad van de VNG is wenselijk, waarbij ik graag verwijs naar mijn eigen onderzoek ‘De griffier, een zorg voor de raad of de raad een zorg?’. 2008, voor de vereniging van Griffiers.

De Gemeentewet

De Gemeentewet is een rommeltje. Daarnaast is de kennis van de Gemeentewet bedroevend. Ik zou willen meegeven om de gehele Gemeentewet te herschrijven en opnieuw te ordenen. Amendementen van de Tweede Kamer krijgen een vertaling, zodat de samenhang van de artikelen blijft. In de lijn van de wens om minder regelgeving zou het wenselijk zijn om het detailniveau uit de Gemeentewet te halen, en er meer in aan te geven welk doel een gemeente geacht wordt na te streven. Duidelijk moet vooral zijn dat alleen de gemeenteraad, als geheel, bevoegd is tot het nemen van besluiten. Het Presidium opnemen in de wet lijkt mij in dat licht niet wenselijk.

(Initiatief)Raadsvoorstellen

De term initiatiefraadsvoorstel is een achterhaalde term vanuit het monisme. Mijn voorstel zou zijn om deze term af te schaffen en alleen te spreken van raadsvoorstellen. Door de eis te stellen dat elk raadsvoorstel ongeacht de indiener volgens aan een daartoe geëigende procedure moet voldoen, wordt meteen ook de behandeling eenduidig. Het college, cq. de gemeentesecretaris, zou hierbij tevens de kwaliteit van de raadsvoorstellen moeten bewaken. Hiermee wordt heel veel gedoe, dat nu nog plaatsvindt bij initiatiefvoorstellen én over de kwaliteit van raadsvoorstellen, ondervangen.

Kwaliteit van Bestuur

Er vindt nog al wat discussie plaats over de kwaliteit van het bestuur. Mijn beeld van al die discussies is dat iedereen vooral naar elkaar wijst in plaats van dat ieder bedenkt wat zijn of haar rol kan zijn bij het versterken van die kwaliteit. Waarom niet de gemeente op een professionele manier de werkgeverspositie in laten nemen? Wellicht dat het recht (= verplichting) van scholing van raadsleden en wethouders door gemeenten in de Gemeentewet opgenomen kan worden?

‘De omgeving neemt u net zo serieus als u dat zelf doet’. Dit geldt met name voor politici, een serieuze baan waar ook serieus mee om gegaan dient te worden.

Els Boers,
Auteur van ‘Het duale raadslid actief’

 

Laatst vernieuwd: 08-09-2014 om 08:23

Terug